Што e Цирконија?

Цирконијата претставува бел материјал кој се цементира на надворешната површина од забот. Се карактеризира со долготрајност и сјаен изглед. Овој материјал или т.н „бел метал“ е биокомпатибилен т.е. безбеден е за пациенти кои имаат алергија на метални легури.

– Транслуценција (продорност на светлина низ материјалот) – дава приближен изглед како на природните заби
– Висока отпорност кон оксидација
– Фрактурна резистенција и отпорност кон напукнување
– Полна структура
– Природен изглед
– Цирконијата ја преферираат пациенти кои сакаат да имаат бели заби

Таа претставува една од најпреферираните методи на терапија помеѓу пациентите и ги содржи следните предности:
– Структурата е лесна за обликување
– Во случај на колоризација, лесно е да се врати белата боја
– Природен изглед. Не се разликува многу од природните заби
– Не содржи метал
– Долготрајност
– Резистентна е на студена, топла храна или пијалаци, додека пак забот нема никаква сензитивност.
– Апликацијата на циркониуските коронки ја одлучува докторот. Кога пациентот има голема парцијална беззабост, цирконијата не е употреблива.

Процесот на изработка на циркониумската коронка зависи од пациентот. Генерално трае до 7 дена, во зависност од бројот на забите. Пред секој третман се аплицира локална анестезија. Забите се препарираат и се скенираат (се земаат мерки). По скенирањето, се изработуваат привремени и трајни коронки. Пред дефинитивно да се цементира, цирконијата се проба поради нејзината специфичност. По пробата, коронките се цементираат на забите.

3D и 4D цирконија дискови од Upcera

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

за да дознаете повеќе